Waarom eten wij geen gras zoals koeien en paarden?

Herkauwers als koeien en herten, maar ook paarden kunnen alleen van gras, bladeren en boomschors leven, gewassen en plantendelen dus, die voor mensen en veel andere soorten absoluut niet verteerbaar zijn. Eigenlijk voor herkauwers ook niet, maar in drie van hun vier speciale magen, vooral in de enorme pens leven miljarden bacteriën en eencellige diertjes (samen wel 10 miljard per cc!), die al die ruwe celstof bevattende plantendelen wél kunnen verteren. Zij vermeerderen zich aan de lopende band en maken er ook nog voor de gastheer voedzame afvalproducten van. Eigenlijk leven onze ruwe celstofverteerders dan weer van deze voedzame micro-organismen. Continu wordt dus een soort “bacteriebiefstuk” verorbert, én daarbij de voedzame (afval)stoffen als diverse energierijke vluchtige vetzuren, die deze pensbewoners maken. Een dierentuin in het klein.
Een efficiënte samenwerking tussen dier en micro-organisme: energierijke maar voor alle zoogdieren onverteerbare plantendelen als cellulose, in feite aaneengeregen suikers, kunnen op deze manier toch worden benut. Maar het mes snijdt zelfs aan twee kanten: cellulose bevindt zich vooral in de celwanden en door deze af te breken – en natuurlijk door kauwen – wordt de voedzame celinhoud bereikbaar voor de eigen spijsverteringsenzymen van de herkauwer.
Een natuurlijk bijproduct van de ruwe celstofvertering in maag of darmen is ook het uiterst brandbare methaan of moerasgas. Dat moet dan ook regelmatig worden opgeboerd bij herkauwers of via de darm als wind worden afgevoerd bij andere graseters als paarden.

Een bijzonderheid is, dat herkauwers het halfverteerde voedsel in hun pens door ritmische spiersamentrekkingen van de penswand enige tijd heen en weer laten klotsen om de darmflora en –fauna alle tijd te geven hun nuttige werk te doen. En dan, om de zo veel tijd, wordt een deel van het voedsel weer vanuit de maag door anti-peristaltische bewegingen via de slokdarm omhoog gewerkt tot in de bek, waar het weer een tijdje ge(her)kauwd wordt.
Deze tafelmanieren zien we bij alle antilopen, herten, runderen, giraffen en kamelen. Voordeel is natuurlijk dat het dier vlug een grote hoeveelheid voedsel naar binnen kan werken en maar kort op de open vlakte hoeft te grazen. Kauwen komt dan later wel op een veilig plekje.

Maar ook paardachtigen als ezels en zebra’s eten gras, hooi en bladeren, maar het zijn absoluut geen herkauwers en ook hebben zij niet die extra magen. Paardachtigen, maar ook olifanten, hebben enorme blinde en dikke darmen, waarin ongeveer dezelfde bacteriën en eencellige diertjes leven als in de pens van herkauwers om de ruwe celstof uit het gras en de andere plantendelen te verteren. Olifanten werken zelfs nog redelijk dikke boomtakken naar binnen, met het gras en bladeren soms wel meer dan 100 kilo per dag (en daar komt ook nog eens 100 liter water bij!). De vertering van al dit plantaardig materiaal vindt bij de olifant vooral plaats in de blinde darm, die kan bij een volwassen stier dan ook wel zo groot zijn als een slaapzak!

Ode aan Ko van Geemert

Ko woont tussen Hortus en Artis, twee natuurreservaatjes in het centrum van de stad. Beide verkeren in continue worsteling om het hoofd boven water te houden. Dat lukt ze vooral dank zij onvoorwaardelijke supporters als Ko en Wilma van Geemert. Niet dat beiden zo’n belangstelling hebben voor de anatomie van de olifantenslurf of de ongeslachtelijke voortplanting van varens. De Van Geemertjes gaan vooral voor de 19e eeuwse ambiance en een welverzorgd kop koffie.
Ko gaat ook voor de anekdotes. Bij hem beklijft niet het feit dat een paartje sperwers enkele keren in Artis een nest jongen grootbracht, maar wel dat een van de kuikens een – voor sperwers – unieke dood overkwam: hij werd door de chimpansees door het gaas getrokken en opgepeuzeld. Alles onder supervisie van de enorme zomereik waarover Elie Heimans in 1903 ooit schreef: ‘Daarnaast rijst weer zoo’n kronkeltakkige eik omhoog, een dertig meter stellig’.
Nog steeds boezemt de grillig vertakte reus ontzag in, maar de zwammen in de voet van de boom en de grijze haardos van Ko laten zien dat een volgende levensfase is ingegaan.
Ko hoort net zo bij de Amsterdamse natuur als de Chinese wolhandkrab, de verwilderde halsbandparkieten en de stadsduif. Geen faunavervalsing maar deel van de nieuwe stadsnatuur.

Onderzoek imago kabinet Balkenende

Tijd voor een imagonderzoekje. Soms zeggen kale cijfers meer dan 1000 woorden. Vandaar dat we toch maar even een deel van het onderzoek dat Nova hield over het imago van het Kabinet Balkenende, hieronder hebben neergeknald. Want het lijkt wel of de gemiddelde GeenStijl-reageerder om zijn mening is gevraagd. Op alle vragen een beetje NEE antwoorden! Echter, we mogen van Balkenende en Donner niet meer zo negatief doen, dus laten we het positief benaderen: Zo vindt een volle 22 procent van de Nederlanders Balkenende cs. goudeerlijk. En een hele 13 procent is van mening dat dit kabinet erg goed naar de kiezer luistert. En wel 36 procent vindt Balkenende geen ramp voor het land. Het gaat dus hartstikke goed!

bron: www.geenstijl.nl

Hoe kwamen de Maasai aan hun vee?

Toen God kwam om de wereld in gereedheid te brengen vond hij drie levende wezens in het land, die met elkaar samenwoonden: een slang, een olifant en een Dorobo (lid van een jagersvolk dat in het bos leeft, geen veehoeders dus als de Maasai). Na een tijd kreeg de Dorobo een koe. In een dispuut tussen de Dorobo en de slang werd de laatste gedood.
Die nacht stortregende het verschrikkelijk, maar helaas bleef van alle poelen er slechts één over. Bij de olifant werd toen een kalf geboren. De olifanten woelden de poel om, zodat het water modderig werd en minder geschikt voor de koe van de Dorobo. Deze maakte op een dag een pijl en schoot de olifant dood! De jonge olifant ging daarna naar een ander land.
De Dorobo is slécht zei hij, eerst doodde hij de slang en toen mijn moeder. Ik ga weg en kom nooit meer terug. Daar kwam hij een Maasai tegen en vertelde hem het hele verhaal.
De Maasai zei: laten we er heen gaan, ik wil hem wel eens zien. En ze vonden de Dorobo in zijn hut, die God had omgekeerd, zodat de deuropening naar boven wees.
God gaf de Dorobo opdracht om zijn bijl te pakken en in drie dagen een grote kraal te bouwen. Maar de Maasai hoorde het verzoek ook en voerde het Goddelijke bevel uit.
Toen aan de opdracht was voldaan moest hij naar het bos gaan om een mager kalf te zoeken. Dat moest hij slachten en het vlees in de huid wikkelen en het geheel in het vuur verbranden.
De Maasai deed wat hem gevraagd was. Toen liet God een lange reep huid uit de hemel naar beneden zakken, die precies boven de kalfshuid kwam te hangen. Meteen begon er vee naar beneden te komen, en één voor één zakten de dieren langs die band van leer naar beneden totdat de hele kraal zo vol vee was dat de hut en de omheining ervan begon te kraken.
De Maasai schreeuwde het uit van verbazing en liep de hut uit en vond de reep huid doorgesneden. Meer krijg je niet zei God, en dat is te wijten aan je geschreeuw. En zo waren de Maasai toen het enige volk op aarde dat vee bezat. De Maasai ging na de wonderlijke gebeurtenis zijns weegs en verzorgde het vee dat hem was geschonken, de Dorobo verloor zijn vee en moest sinds die tijd op jacht om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Als andere volkeren vee hebben – en dat geldt dus ook voor de Nederlandse boeren – kan het dus niet anders zijn dan dat ze het hebben gestolen óf gevonden. De Maasai zeggen dan: ‘dat zijn onze dieren, laten we ze halen, want God heeft ons al het vee op aarde gegeven.’

Bron: Justin Ol-omeni van de Mosyokoite Maasai-clan (Uit Het Zwarte Paradijs; Afrikaanse scheppingsmythen door Mineke Schipper; Uitg. Corrie Zelen, Maasbree, 1980) en informatie door Maarten en David verzameld uit de gesprekken met Dennis, James en Kip (Kenia)

De Affaire Woestduyn: schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur

Ooit stond op het duin ten oosten van de monumentale watertoren een van de mooiste landhuizen van Domburg. Bij de bevrijding van Walcheren in 1944 gaat het huis in vlammen op. De houten bovenbouw wordt verwoest, maar het stenen souterrain blijft geheel behouden. Deze wordt vervolgens – zonder de eigenaar om toestemming te vragen of zelfs maar vooraf te informeren – onteigend, gesloopt en voor het gemak door de overheid ‘op nul geschat’. De onbehoorlijke argumentatie: ‘Deze regeling beteekent een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging en heeft bovendien voor Uw gemeente het aantrekkelijke, dat zij geen onteigeningsvergoeding voor de restanten der opstallen hoeft te betalen’.

De Gemeente Oostkapelle stelt dan ook terecht enige kritische kanttekeningen bij de sloop en onteigening: ‘de juistheid van deze lastgeving willen wij vooralsnog in het midden laten. Wij zijn echter van mening dat waar deze gronden geen provinciaal eigendom zijn, toch in de eerste plaats medewerking van de eigenaren nodig is.’ De burgemeester laat in de notulen niet onvermeld ‘dat de woning herstelbaar was, maar op last van de Commissarissen van de Wederopbouw werd afgebroken.’ Gedeputeerde Staten van Zeeland zegt hierover later nog: ‘Het hoeft geen betoog, dat de belanghebbende door deze uitspraak van de Kroon zich in zijn belangen in zijn rechtsgevoel ernstig gekrenkt voelde. Eerst wordt een (her)bouwvergunning verkregen van de Gemeente Oostkapelle, terwijl deze later op verzoek van Gedeputeerde Staten van Zeeland door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting weer wordt ingetrokken.’

De burgemeester laat met enige gêne aan de eigenaar weten: ‘Ik heb de indruk dat men tracht door steeds maar de zaak uit te stellen U murw te maken.’
Uiteindelijk werd de eigenaar door voortdurende ambtelijke onwil en obstructie gedwongen zijn verzet tegen het herbouwverbod en de absurd lage vergoeding op te geven. De nabestaanden voelen zich echter nog steeds ernstig aangetast in hun rechtsgevoel, maar blijven vechten tegen het onrecht hen aangedaan.